<<<<<<   Róma levél(10/16)   >>>>>>

A zsidók a saját igazságukat keresték és azért nem találták meg a hitből való igazságot

1. Atyámfiai, szívem szerint kívánom és Istentől könyörgöm az Izráel idvességét.   Zsolt 20:4 - [ABLAKBA]

2. Mert bizonyságot teszek felőlök, hogy Isten iránt való buzgóság van bennök, de nem megismerés szerint.   Kol 4:13ApCsel 21:20ApCsel 22:3 - [ABLAKBA]

3. Mert az Isten igazságát nem ismervén, és az ő tulajdon igazságukat igyekezvén érvényesíteni, az Isten igazságának nem engedelmeskedtek.   Róm 1:17Róm 9:30-31 - [ABLAKBA]

4. Mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára.   Gal 3:24Jn 3:16Jn 3:18Róm 7:1-4Róm 3:22 - [ABLAKBA]

5. Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekeszi, él azok által.   3Móz 18:55Móz 4:15Móz 6:24Neh 9:29Péld 19:16Ézs 55:3Ez 20:11Ez 20:13Ez 20:21Róm 7:10 - [ABLAKBA]

6. A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: Kicsoda megy föl a mennybe? (azaz, hogy Krisztust aláhozza;)   5Móz 30:12-13Róm 9:30 - [ABLAKBA]

7. Avagy: Kicsoda száll le a mélységbe? (azaz, hogy Krisztust a halálból felhozza.)   5Móz 30:13ApCsel 2:24 - [ABLAKBA]

8. De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.   5Móz 30:14 - [ABLAKBA]

9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol.   Mt 10:32Lk 12:8Jn 13:13Jn 3:15ApCsel 2:24Róm 11:14 - [ABLAKBA]

10. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre.   Zsolt 116:10 - [ABLAKBA]

11. Mert azt mondja az írás: Valaki hisz ő benne, meg nem szégyenül.   Ézs 28:16Zsolt 25:3Róm 9:33 - [ABLAKBA]

12. Mert nincs különbség zsidó meg görög között; mert ugyanaz az Ura mindeneknek, aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják.   Róm 3:22Róm 3:29Mt 28:18ApCsel 10:34-36 - [ABLAKBA]

13. Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.   Jóel 2:32ApCsel 2:21 - [ABLAKBA]


14. Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?

15. Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? amiképpen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek!   Ézs 52:7Náh 1:15 - [ABLAKBA]

16. De nem mindenek engedelmeskedtek az evangyéliomnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek?   Zsid 4:2Ézs 53:1Jn 12:38 - [ABLAKBA]

17. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által.   Gal 3:2Gal 3:5Kol 3:16 - [ABLAKBA]

18. De mondom: Avagy nem hallották-é? Sőt inkább az egész földre elhatott az ő hangjok, és a lakóföld véghatáráig az ő beszédök.   Zsolt 19:5Mt 24:14Róm 1:8Kol 1:6Kol 1:231Thessz 1:8 - [ABLAKBA]

19. De mondom: Avagy nem ismerte-é Izráel? Először Mózes mondja: Én titeket felingerellek egy nem néppel, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket.   5Móz 32:31Róm 11:11Róm 11:14 - [ABLAKBA]

20. Ésaiás pedig bátorságosan ezt mondja: Megtaláltak azok, akik engem nem keresnek; nyilvánvaló lettem azoknak, akik felőlem nem kérdezősködtek.   Ézs 65:1Róm 9:30 - [ABLAKBA]

21. Az Izráelről pedig ezt mondja: Egész napon kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellenmondó néphez.   Ézs 65:2Jer 35:17 - [ABLAKBA]

<<<<<<   Róma levél(10/16)   >>>>>>
     Beállítások - A beállítások a böngésző cookiet használják

Részletes beállítások

Alapfordítás Sor az igeversek között
Párhuzamos fordítás mutatása Igerversek sorszáma vastagon
Címzés mutatása
Utalások ablak bekapcsolása Utalások az igeversek után
Igeversek betű mérete [J] - Ugrás link az igeversek után
Betű típus    [*] - Szöveg kijelölés az igeversek után
Háttér szín [L] - Utalás ajánlás az igeversek után
Betű szín

EgyszerüBővitettPárhuzamosUtalásos

Ment Elvet