<<<<<<   Apostolok Cselekedetei(4/28)   >>>>>>

Péter és János fogsága, vallástétele a főtanács előtt és szabadon bocsáttatása

1. Míg ők azonban a néphez szólottak, oda léptek hozzájuk a papok és a templom felügyelője és a sadduceusok,   ApCsel 5:24ApCsel 5:26Lk 22:4Lk 22:52ApCsel 5:17ApCsel 23:8Mk 12:18 - [ABLAKBA]

2. Neheztelve amiatt, hogy ők a népet tanítják, és hirdetik a Jézusban a halálból való feltámadást;   1Kor 15:20-23ApCsel 17:18 - [ABLAKBA]

3. És rájuk veték kezüket, és veték őket őrizet alá másnapig, mert már este vala.   ApCsel 5:18 - [ABLAKBA]

4. Sokan pedig azok közül, kik hallgaták az ígét, hivének; és lőn a férfiak száma mintegy ötezer.

5. Lőn pedig, hogy másnapra egybegyűlének azoknak fejei, vénei és írástudói Jeruzsálembe.   Mk 15:1 - [ABLAKBA]

6. És Annás, a főpap, és Kajafás és János és Sándor, és akik csak főpapi nemzetségbeliek valának.   Mt 26:57Lk 3:2Jn 18:13Jn 18:24 - [ABLAKBA]

7. És mikor őket a középre állaták, tudakozzák vala: Micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt?   Mk 11:28 - [ABLAKBA]

8. Akkor Péter, Szent Lélekkel megtelve, monda nékik: Népnek fejedelmei és Izráelnek vénei!   Mt 10:19-20 - [ABLAKBA]

9. Ha e mai napon mi egy nyavalyás emberrel való jótétemény felől hallgattatunk ki, mi által gyógyult meg ez:   ApCsel 3:6 - [ABLAKBA]

10. Legyen tudtotokra mindnyájotoknak és az Izráel egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, az által áll ez ti előttetek épségben.   Mk 1:24Mk 9:38-39ApCsel 2:24 - [ABLAKBA]

11. Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé.   Zsolt 118:22Ézs 8:14Ézs 28:16Mt 21:42Lk 2:34ApCsel 4:11Róm 9:22Róm 9:32-331Kor 1:231Kor 3:11Ef 2:201Thessz 5:91Pt 2:41Pt 2:7-8 - [ABLAKBA]

12. És nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.   Mt 1:21Jn 14:6ApCsel 10:43Róm 11:141Tim 2:5 - [ABLAKBA]


13. Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék őket, hogy a Jézussal voltak vala.   Mt 11:25Mk 3:14 - [ABLAKBA]

14. Mikor azonban látták, hogy amely ember meggyógyult vala, ő velök együtt ott áll, semmit nem bírtak ellenök szólni.

15. Mikor pedig őket a gyűlésből kiküldötték, tanácskoztak maguk közt, mondván:

16. Mit cselekedjünk ez emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda lőn általok, mindazoknak, kik Jeruzsálemben laknak, tudtokra van, és el nem tagadhatjuk.   Jn 11:47ApCsel 3:6-10 - [ABLAKBA]

17. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben.

18. Azért beszólítván őket, megparancsolák nékik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében.   Lk 24:47ApCsel 5:40Ám 7:13-15 - [ABLAKBA]

19. Péter és János pedig felelvén, mondának nékik: Vajjon igaz dolog-é Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogynem Istenre, ítéljétek meg!   ApCsel 5:29 - [ABLAKBA]

20. Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk.   Jób 32:18Jer 20:9Ám 3:8Lk 24:47-48 - [ABLAKBA]

21. Amazok pedig nem találván semmi módot, hogyan büntessék meg őket, még megfenyegetvén, elbocsáták őket a nép miatt, mert mindnyájan dicsőítik vala az Istent azért, ami történt.

22. Mert több vala negyven esztendősnél az az ember, kin a gyógyításnak ez a csodája lett vala.

A hívők imája

23. Mikor pedig elbocsáttattak, menének az övéikhez, és elbeszélék, amiket a főpapok és a vének mondottak nékik.

24. Ezek pedig mikor hallották, egy szívvel-lélekkel felemelék szavokat az Istenhez, és mondának: Urunk, te vagy az Isten, ki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot.   Ézs 37:16-20 - [ABLAKBA]

25. Ki Dávidnak, a te szolgádnak szája által ezt mondottad: Miért zúgolódtak a pogányok, és gondoltak a népek hiábavalókat?   Zsolt 2:1-2 - [ABLAKBA]

26. Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen.

27. Mert bizony egybegyűltek a te szent Fiad, a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izráel népével,   Lk 23:7-11 - [ABLAKBA]

28. Hogy véghezvigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek.   ApCsel 2:23Lk 24:26 - [ABLAKBA]

29. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet,

30. A te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák történjenek a te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által.   ApCsel 14:3Mk 16:20Zsid 2:4 - [ABLAKBA]

31. És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, ahol egybegyűltek; és betelének mindnyájan Szent Lélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala.   ApCsel 2:2Lk 1:15Zsid 4:12ApCsel 4:29 - [ABLAKBA]

A hívők benső közössége

32. A hívők sokaságának pedig szíve-lelke egy vala; és senki semmi marháját nem mondá magáénak, hanem nékik mindenök köz vala.   ApCsel 2:44 - [ABLAKBA]

33. És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem vala mindnyájukon.   Lk 24:48ApCsel 1:22Róm 3:24 - [ABLAKBA]

34. Mert szűkölködő sem vala ő közöttük senki; mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván, elhozák az eladottak árát,   Mt 19:21ApCsel 2:45 - [ABLAKBA]

35. És letevék az apostolok lábainál: aztán elosztatott az egyesek közt, amint kinek-kinek szüksége vala.

36. József is, ki az apostoloktól Barnabásnak neveztetett el (ami megmagyarázva annyi, mint Vígasztalás Fia), Lévita, származása szerint ciprusi.   ApCsel 9:27ApCsel 11:22ApCsel 11:30ApCsel 13:21Kor 9:6Gal 2:1Gal 2:9Gal 2:13 - [ABLAKBA]

37. Mivelhogy néki mezeje vala, eladván, a pénzt elhozá, és az apostolok lábainál letevé.

<<<<<<   Apostolok Cselekedetei(4/28)   >>>>>>
     Beállítások - A beállítások a böngésző cookiet használják

Részletes beállítások

Alapfordítás Sor az igeversek között
Párhuzamos fordítás mutatása Igerversek sorszáma vastagon
Címzés mutatása
Utalások ablak bekapcsolása Utalások az igeversek után
Igeversek betű mérete [J] - Ugrás link az igeversek után
Betű típus    [*] - Szöveg kijelölés az igeversek után
Háttér szín [L] - Utalás ajánlás az igeversek után
Betű szín

EgyszerüBővitettPárhuzamosUtalásos

Ment Elvet