<<<<<<   Apostolok Cselekedetei(2/28)   >>>>>>

A Szentlélek kitöltetése. Nyelvadomány

1. És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.   2Móz 23:162Móz 34:225Móz 16:10ApCsel 20:161Kor 16:8ApCsel 1:14 - [ABLAKBA]

2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.   ApCsel 4:31 - [ABLAKBA]

3. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.

4. És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok.   Lk 1:15Mk 16:171Kor 12:10 - [ABLAKBA]

5. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak.   Lk 2:25ApCsel 8:2 - [ABLAKBA]

6. Minekutána pedig ez a zúgás lőn, egybegyűle a sokaság és megzavarodék, mivelhogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni.

7. Álmélkodnak pedig mindnyájan és csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Nemde nem Galileusok-é ezek mindnyájan, akik szólnak?   ApCsel 2:12ApCsel 1:11 - [ABLAKBA]

8. Mimódon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk?

9. Párthusok és médek és elámiták, és kik lakozunk Mesopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontusban és Ázsiában,   1Pt 1:1ApCsel 6:9ApCsel 18:2ApCsel 16:6ApCsel 19:10Róm 16:51Kor 16:192Kor 1:8Jel 1:4 - [ABLAKBA]

10. Frigiában és Pamfiliában, Égyiptomban és Libiának tartományiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mind zsidók, mind prozelitusok,   ApCsel 6:9ApCsel 16:6ApCsel 18:23ApCsel 13:13ApCsel 14:24ApCsel 15:38Mt 27:32 - [ABLAKBA]

11. Krétaiak és arabok, halljuk amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait.

12. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan és zavarban valának, egymásnak ezt mondván: Vajjon mi akar ez lenni?

13. Mások pedig csúfolódva mondának: Édes bortól részegedtek meg.   1Kor 14:23Ef 5:18 - [ABLAKBA]

Péter prédikácziója Jézusról, a Messiásról

14. Péter azonban előállván a tizenegygyel, felemelé szavát, és szóla nékik: Zsidó férfiak és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédimet!

15. Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok; hiszen a napnak harmadik órája van;

16. Hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától:   Jóel 2:28-29 - [ABLAKBA]

17. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én Lelkemből minden testre: és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak.   Ézs 44:3Jóel 2:28-29 - [ABLAKBA]


18. És épen az én szolgáimra és az én szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban az én Lelkemből, és prófétálnak.   Jóel 2:29 - [ABLAKBA]

19. És tészek csudákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn, vért, tüzet és füstnek gőzölgését.   Jóel 2:30 - [ABLAKBA]

20. A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja.   Jóel 2:31 - [ABLAKBA]

21. És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik.   Jóel 2:32 - [ABLAKBA]

22. Izráelita férfiak, halljátok meg e beszédeket: A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek erők, csudatételek és jelek által, melyeket ő általa cselekedett Isten ti köztetek, amint magatok is tudjátok.   Mt 4:23-24Mt 11:4-5Jn 3:2Jn 5:36Jn 9:32-33Jn 10:25 - [ABLAKBA]

23. Azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván, gonosz kezeitekkel keresztfára feszítve megölétek:   Ézs 53:10ApCsel 4:28Lk 22:22ApCsel 4:28Mt 16:21Lk 24:20ApCsel 3:13 - [ABLAKBA]

24. Kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván; mivelhogy lehetetlen volt néki attól fogvatartatnia.   ApCsel 2:32ApCsel 13:30ApCsel 13:33-34ApCsel 13:37Róm 6:4Róm 8:11Róm 10:91Kor 6:141Kor 15:152Kor 4:14Ef 1:20Kol 2:12Zsid 13:201Pt 1:21Jn 20:9 - [ABLAKBA]

25. Mert Dávid ezt mondja ő róla: Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam.   Zsolt 16:8-11 - [ABLAKBA]

26. Annakokáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem; annakfelette az én testem is reménységben nyugszik.   Zsolt 16:9 - [ABLAKBA]

27. Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson.   Zsolt 16:10 - [ABLAKBA]

28. Megjelentetted nékem az életnek útait; betöltesz engem örömmel a te orcád előtt.   Zsolt 16:11 - [ABLAKBA]

29. Atyámfiai férfiak, szabad nyilván szólanom ti előttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő megholt és eltemettetett, és az ő sírja mind e mai napig minálunk van.   1Kir 2:10Neh 3:16ApCsel 13:36 - [ABLAKBA]

30. Próféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztust test szerint, hogy helyheztesse az ő királyi székibe,   2Sám 7:12Zsolt 132:11 - [ABLAKBA]

31. Előre látván ezt, szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott.   Zsolt 16:10 - [ABLAKBA]

32. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk.   ApCsel 1:3ApCsel 1:22ApCsel 10:41Lk 24:48 - [ABLAKBA]

33. Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Lelket megnyervén az Atyától, kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok.   Mk 16:19Lk 24:49Jn 15:26Jn 16:7 - [ABLAKBA]

34. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba; hiszen ő maga mondja: Monda az Úr az én Uramnak: Ülj az én jobbkezem felől,   Zsolt 110:1 - [ABLAKBA]

35. Míglen vetem a te ellenségeidet lábaid alá zsámolyul.

36. Bizonynyal tudja meg azért Izráelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek.   Mt 28:18Lk 2:11 - [ABLAKBA]

37. Ezeket pedig mikor hallották, szívökben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak?

38. Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára; és veszitek a Szent Lélek ajándékát.   ApCsel 2:41ApCsel 8:12ApCsel 8:16ApCsel 8:36ApCsel 8:38ApCsel 9:18ApCsel 10:48ApCsel 16:15ApCsel 16:33ApCsel 19:5ApCsel 22:16Kol 2:12Jer 36:3Mk 1:4Lk 24:47ApCsel 3:19Jn 20:22 - [ABLAKBA]

39. Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.   Ézs 44:1-5Ézs 57:19Ézs 65:23Jn 17:20ApCsel 10:45Ef 2:13 - [ABLAKBA]

40. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és inti vala őket, mondván: Szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől!   5Móz 32:5Fil 2:15 - [ABLAKBA]

41. Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének; és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.   ApCsel 2:47ApCsel 4:4ApCsel 5:14ApCsel 6:1ApCsel 6:7ApCsel 9:31ApCsel 9:35ApCsel 9:42ApCsel 11:21ApCsel 11:24ApCsel 14:1ApCsel 14:21ApCsel 16:5ApCsel 17:12 - [ABLAKBA]

Jeruzsálemi gyülekezet

42. És foglalatosok valának az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben.   Mt 28:20Lk 22:19-20ApCsel 1:14Mt 14:19 - [ABLAKBA]

43. Támada pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csudát és jelt tesznek vala.   ApCsel 5:12Mk 16:17-18Jn 14:12 - [ABLAKBA]

44. Mindnyájan pedig, akik hivének, együtt valának, és mindenük köz vala;   ApCsel 4:32 - [ABLAKBA]

45. És jószágukat és marháikat eladogaták, és szétosztogaták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége vala.   Mt 19:21Lk 12:33ApCsel 4:34-35ApCsel 6:1 - [ABLAKBA]

46. És minden nap egyakarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel.   Lk 24:53ApCsel 3:1ApCsel 5:21ApCsel 5:42ApCsel 2:42Mt 14:19Lk 22:19-20ApCsel 20:7 - [ABLAKBA]

47. Dícsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az idvezülőkkel.

<<<<<<   Apostolok Cselekedetei(2/28)   >>>>>>
     Beállítások - A beállítások a böngésző cookiet használják

Részletes beállítások

Alapfordítás Sor az igeversek között
Párhuzamos fordítás mutatása Igerversek sorszáma vastagon
Címzés mutatása
Utalások ablak bekapcsolása Utalások az igeversek után
Igeversek betű mérete [J] - Ugrás link az igeversek után
Betű típus    [*] - Szöveg kijelölés az igeversek után
Háttér szín [L] - Utalás ajánlás az igeversek után
Betű szín

EgyszerüBővitettPárhuzamosUtalásos

Ment Elvet