<<<<<<   Lukács Evangéliuma(3/24)   >>>>>>

Keresztelő János megtérést prédikál, Krisztusról bizonyságot tesz  Mt 3:1-12Mk 1:1-8 - [ABLAKBA]

1. Tibérius császár uralkodásának tizenötödik esztendejében pedig, mikor Júdeában Poncius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitis tartományának pedig negyedes fejedelme az ő testvére Filep, Abiléné negyedes fejedelme meg Lisániás,

2. Annás és Kajafás főpapsága alatt, lőn az Úrnak szava Jánoshoz, a Zakariás fiához, a pusztában,   ApCsel 4:6Lk 1:13Lk 1:57Lk 1:63Lk 1:80 - [ABLAKBA]

3. És méne a Jordán mellett lévő minden tartományba prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatjára;   Mt 3:1-2 - [ABLAKBA]

4. Amint meg van írva Ésaiás próféta beszédeinek könyvében, ki ezt mondja: Kiáltónak szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit.   Ézs 40:3Ézs 40:5 - [ABLAKBA]

5. Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyíttatik; és az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös útak símákká lesznek;

6. És meglátja minden test az Istennek szabadítását.   Zsolt 98:2-3Ézs 52:10 - [ABLAKBA]

7. Monda azért a sokaságnak, amely kiméne hozzá, hogy általa megkereszteltessék: Viperák fajzati, kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől meneküljetek?   Mt 3:7-9 - [ABLAKBA]

8. Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.

9. Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére: minden fa azért, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik.   Mt 3:10 - [ABLAKBA]

10. És megkérdé őt a sokaság, mondván: Mit cselekedjünk tehát?

11. Ő pedig felelvén, monda nékik: Akinek két köntöse van, egyiket adja annak, akinek nincs; és akinek van eledele, hasonlókép cselekedjék.   Jak 2:15-161Jn 3:17-18 - [ABLAKBA]

12. És eljövének a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondának néki: Mester, mit cselekedjünk?

13. Ő pedig monda nékik: Semmi többet ne követeljetek, mint ami előtökbe rendeltetett.

14. És megkérdék őt a vitézek is, mondván: Hát mi mit cselekedjünk? És monda nékik: Senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok; és elégedjetek meg zsoldotokkal.

15. Mikor pedig a nép várt és szívökben mind azon gondolkoztak János felől, hogy vajjon nem ő-é a Krisztus;

16. Felele János mindeneknek, mondván: Én ugyan keresztellek titeket vízzel; de eljő, aki nálamnál erősebb, akinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam: az majd keresztel titeket Szent Lélekkel és tűzzel:   Mt 3:11ApCsel 1:5ApCsel 2:1-4 - [ABLAKBA]

17. Kinek szórólapátja kezében van, és megtisztítja szérűjét; és a gabonát az ő csűrébe takarja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.   Mt 3:12 - [ABLAKBA]

18. És még sok egyebekre is intvén őket, hirdeté az evangyéliomot a népnek.

19. Mikor pedig Heródes, a negyedes fejedelem, megfeddetett ő tőle Heródiásért, az ő testvérének, Filepnek feleségéért és mindama gonoszságokért, amiket Heródes cselekedett,

20. Ez még azzal tetézte mindezeket, hogy Jánost tömlöcbe vetteté.   Mt 14:3-10 - [ABLAKBA]

Jézus megkeresztelkedése és nemzetségi táblázata  Mt 1:1-17Mt 3:13-17Mk 1:9-11Jn 1:32 - [ABLAKBA]

21. Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett, és imádkozott, megnyilatkozék az ég,   Mt 3:16-17 - [ABLAKBA]

22. És leszálla ő reá a Szent Lélek testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat lőn mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, te benned gyönyörködöm!   Ézs 42:1Jn 1:32-33Mt 3:17Mk 1:11 - [ABLAKBA]

23. Maga Jézus pedig mintegy harminc esztendős volt, mikor tanítani kezdett, ki, amint állítják vala, a József fia vala, ez pedig a Hélié,   Mt 1:16Mt 13:55 - [ABLAKBA]

24. Ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé, ez Józsefé,

25. Ez Matthatiásé, ez Ámosé, ez Naumé, ez Eslié, ez Naggaié,

26. Ez Maáté, ez Matthatiásé, ez Sémeié, ez Józsefé, ez Júdáé,

27. Ez Joannáé, ez Rhésáé, ez Zorobábelé, ez Saláthielé, ez Nérié,   Mt 1:12 - [ABLAKBA]

28. Ez Melkié, ez Addié, ez Hosámé, ez Elmodámé, ez Éré,

29. Ez Jóséé, ez Eliézeré, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié,

30. Ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónáné, ez Eliákimé,

31. Ez Méleáé, ez Maináné, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé,   2Sám 5:141Krón 3:5 - [ABLAKBA]

32. Ez Jesséé, ez Obedé, ez Boázé, ez Sálmoné, ez Naássoné,

33. Ez Aminádábé, ez Arámé, ez Esroné, ez Fáresé, ez Júdáé.   1Móz 38:181Móz 38:29-30Ruth 4:18-221Krón 2:10-11 - [ABLAKBA]

34. Ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Nákhoré,   1Móz 5:321Móz 11:24-26 - [ABLAKBA]

35. Ez Sárukhé, ez Ragávé, ez Fáleké, ez Eberé, ez Saláé,

36. Ez Kajnáné, ez Arfaksádé, ez Semé, ez Noéé, ez Lámekhé,   1Móz 5:321Móz 11:121Móz 5:28-32 - [ABLAKBA]

37. Ez Mathuséláé, ez Énókhé, ez Járedé, ez Mahalaléelé, ez Kajnáné,   1Móz 5:12-25 - [ABLAKBA]

38. Ez Énósé, ez Sethé, ez Ádámé, ez pedig az Istené.   1Móz 5:31Móz 1:26-271Móz 5:6-9 - [ABLAKBA]

<<<<<<   Lukács Evangéliuma(3/24)   >>>>>>
     Beállítások - A beállítások a böngésző cookiet használják

Részletes beállítások

Alapfordítás Sor az igeversek között
Párhuzamos fordítás mutatása Igerversek sorszáma vastagon
Címzés mutatása
Utalások ablak bekapcsolása Utalások az igeversek után
Igeversek betű mérete [J] - Ugrás link az igeversek után
Betű típus    [*] - Szöveg kijelölés az igeversek után
Háttér szín [L] - Utalás ajánlás az igeversek után
Betű szín

EgyszerüBővitettPárhuzamosUtalásos

Ment Elvet