<<<<<<   Lukács Evangéliuma(2/24)   >>>>>>

Krisztus születése

1. És lőn azokban a napokban, Augusztus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék.

2. Ez az összeírás először akkor történt, mikor Siriában Cirénius volt a helytartó.

3. Mennek vala azért mindenek, hogy beirattassanak, kiki a maga városába.

4. Felméne pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Bethlehemnek neveztetik, mivelhogy a Dávid házából és háznépe közül való volt;   Jn 7:42 - [ABLAKBA]

5. Hogy beirattassék Máriával, aki néki jegyeztetett feleségül, és várandós vala.

6. És lőn, hogy mikor ott valának, betelének az ő szülésének napjai.

7. És szülé az ő elsőszülött fiát; és bepólyálá őt, és helyhezteté őt a jászolba, mivelhogy nem vala nékik helyök a vendégfogadó háznál.   Mt 1:25 - [ABLAKBA]


8. Valának pedig pásztorok azon a vidéken, akik künn a mezőn tanyáztak és vigyáztak éjszakán az ő nyájok mellett.

9. És ímé az Úrnak angyala hozzájok jöve, és az Úrnak dicsősége körülvevé őket: és nagy félelemmel megfélemlének.

10. És monda az angyal nékik: Ne féljetek, mert ímé hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lészen:

11. Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában.

12. Ez pedig néktek a jele: találtok egy kis gyermeket bepólyálva feküdni a jászolban.

13. És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dícsérik és ezt mondják vala:   Zsolt 103:20-21 - [ABLAKBA]

14. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!

15. És lőn, hogy mikor elmentek az angyalok ő tőlök a mennybe, mondának a pásztoremberek egymásnak: Menjünk el mind Bethlehemig, és lássuk meg e dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk.

16. Elmenének azért sietséggel, és megtalálák Máriát és Józsefet, és a kis gyermeket, ki a jászolban fekszik vala.

17. És ezt látván, elhirdeték, ami nékik a gyermek felől mondatott vala.

18. És mindenek, akik hallák, elcsodálkozának azokon, amiket a pásztorok nékik mondottak.

19. Mária pedig mind ez ígéket megtartja, és szívében forgatja vala.

20. A pásztorok pedig visszatérének, dicsőítvén és dícsérvén az Istent mind azok felől, amiket hallottak és láttak, amint nékik megmondatott.

Jézust körülmetélik, bemutatják az Úrnak. Simeon és Anna

21. És mikor betölt a nyolc nap, hogy a kis gyermeket körülmetéljék, nevezék az ő nevét Jézusnak, amint őt az angyal nevezte, mielőtt fogantatott volna anyja méhében.   1Móz 17:12 - [ABLAKBA]

22. Mikor pedig betöltek Mária tisztulásának napjai a Mózes törvénye szerint, felvivék őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak.   3Móz 12:43Móz 12:6 - [ABLAKBA]

23. (Amint megiratott az Úr törvényében, hogy: Minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék),   2Móz 13:22Móz 22:294Móz 3:454Móz 3:47 - [ABLAKBA]

24. És hogy áldozatot adjanak, aszerint amint megmondatott az Úr törvényében: Egy pár gerlicét, vagy két galambfiat.   3Móz 12:8 - [ABLAKBA]

25. És ímé vala Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, aki várta az Izráel vigasztalását, és a Szent Lélek vala ő rajta.

26. És kijelentetett néki a Szent Lélek által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát.

27. És ő a Lélek indításából a templomba méne, és mikor a gyermek Jézust bevivék szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek,

28. Akkor ő karjaiba vevé őt, és áldá az Istent, és monda:

29. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszéded szerint, békességben:

30. Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet,   Zsolt 98:2-3Ézs 52:10Mt 1:21 - [ABLAKBA]

31. Amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára;

32. Világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izráelnek dicsőségére.   Ézs 42:6Ézs 49:6 - [ABLAKBA]

33. József pedig és az ő anyja csodálkozának azokon, amiket ő felőle mondottak.

34. És megáldá őket Simeon, és monda Máriának, az ő anyjának: Ímé ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izráelben; és jegyül, akinek sokan ellene mondanak;   Ézs 8:14-15Mt 12:24Mt 13:54Mt 13:57Róm 9:331Pt 2:71Pt 2:9 - [ABLAKBA]

35. Sőt a te lelkedet is általhatja az éles tőr; hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek.

36. És vala egy prófétaasszony, Anna, a Fánuel leánya, az Áser nemzetségéből (ez sok időt élt, miután az ő szűzességétől fogva hét esztendeig élt férjével,

37. És ez mintegy nyolcvannégy esztendős özvegy vala), aki nem távozék el a templomból, hanem bőjtölésekkel és imádkozásokkal szolgál vala éjjel és nappal.

38. Ez is ugyanazon órában oda állván, hálát adott az Úrnak, és szóla ő felőle mindeneknek, akik Jeruzsálemben a váltságot várták.

39. És mikor mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatérének Galileába, az ő városukba, Názáretbe.

40. A kis gyermek pedig növekedék, és erősödék lélekben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyelme vala ő rajta.

Jézus a templomban tizenkétéves korában. Názáreti ifjúsága

41. Az ő szülei pedig évenként feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére.   5Móz 16:16 - [ABLAKBA]

42. És mikor tizenkét esztendős lett, fölmenének Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint;   2Móz 23:15 - [ABLAKBA]

43. És mikor eltelének a napok, mikor ők visszatérének, a gyermek Jézus visszamarada Jeruzsálemben; és nem vevék észre sem József, sem az ő anyja;

44. Hanem azt gondolván, hogy az úti társaságban van, egy napi járó földet menének, és keresék őt a rokonok és az ismerősök között;

45. És mikor nem találák őt, visszamenének Jeruzsálembe, hogy megkeressék.

46. És lőn, hogy harmadnapra megtalálták őt a templomban, a doktorok között ülve, amint őket hallgatta, és kérdezgette őket.

47. És mindnyájan, akik őt hallgatták, elálmélkodának az ő értelmén és az ő feleletein.

48. És meglátván őt, elcsodálkozának, és monda néki az ő anyja: Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ímé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged.

49. Ő pedig monda nékik: Mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-é, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én Atyámnak dolgai?   Jn 4:34 - [ABLAKBA]

50. De ők nem érték e beszédet, amit ő nékik szóla.

51. És aláméne velök, és méne Názáretbe; és engedelmes vala nékik. És az ő anyja szívében tartá mind ezeket a dolgokat.

52. Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben.

<<<<<<   Lukács Evangéliuma(2/24)   >>>>>>
     Beállítások - A beállítások a böngésző cookiet használják

Részletes beállítások

Alapfordítás Sor az igeversek között
Párhuzamos fordítás mutatása Igerversek sorszáma vastagon
Címzés mutatása
Utalások ablak bekapcsolása Utalások az igeversek után
Igeversek betű mérete [J] - Ugrás link az igeversek után
Betű típus    [*] - Szöveg kijelölés az igeversek után
Háttér szín [L] - Utalás ajánlás az igeversek után
Betű szín

EgyszerüBővitettPárhuzamosUtalásos

Ment Elvet