<<<<<<   Lukács Evangéliuma(1/24)   >>>>>>

Előszó

1. Mivelhogy sokan kezdették rendszerint megírni azoknak a dolgoknak az elbeszélését, amelyek minálunk beteljesedtek,

2. Amint nékünk előnkbe adták, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az ígének:

3. Tetszék énnékem is, ki eleitől fogva mindeneknek szorgalmasan végére jártam, hogy azokról rendszerint írjak néked, jó Theofilus,   ApCsel 1:1 - [ABLAKBA]

4. Hogy megtudhasd azoknak a dolgoknak bizonyosságát, amelyekre taníttatál.

Angyal adja hírül Keresztelő János születését

5. Heródesnek, a Júdea királyának idejében vala egy Zakariás nevű pap az Abia rendjéből; az ő felesége pedig az Áron leányai közül való vala, és annak neve Erzsébet.   1Krón 24:10 - [ABLAKBA]

6. És mind a ketten igazak valának az Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben feddhetetlenül jártak.

7. És nem volt nékik gyermekük, mert Erzsébet meddő vala, és mind a ketten immár idős emberek valának.

8. Lőn pedig, hogy mikor ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt,

9. A papi tiszt szokása szerint reá jutott a sor, hogy bemenvén az Úrnak templomába, jó illatot gerjesszen.   2Móz 30:7 - [ABLAKBA]

10. És a népnek egész sokasága imádkozék kívül a jó illatozás idején;

11. Néki pedig megjelenék az Úrnak angyala, állván a füstölő oltár jobbja felől.

12. És láttára megrettene Zakariás, és félelem szállá meg őt.

13. Monda pedig az angyal néki: Ne félj Zakariás; mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak.

14. És lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén;

15. Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szent Lélekkel még az ő anyjának méhétől fogva.   4Móz 6:3Bir 13:4-51Sám 1:11 - [ABLAKBA]

16. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz.

17. És ez Ő előtte fog járni az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.   Mal 3:1Mal 4:6Mt 17:11-13 - [ABLAKBA]

18. És monda Zakariás az angyalnak: Miről tudhatom én ezt meg? mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős.

19. És felelvén az angyal, monda néki: Én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok; és küldettem, hogy szóljak veled, és ez örvendetes dolgokat jelentsem néked.   Dán 8:16Dán 9:21Mt 18:10 - [ABLAKBA]

20. És ímé megnémulsz és nem szólhatsz mindama napig, amelyen ezek meglesznek: mivelhogy nem hittél az én beszédimnek, amelyek beteljesednek az ő idejökben.

21. A nép pedig várja vala Zakariást, és csodálkozék, hogy a templomban késik.

22. És kijövén, nem szólhata nékik; eszökbe vevék azért, hogy látást látott a templomban; mert ő csak integetett nékik, és néma maradt.

23. És lőn, hogy mikor leteltek az ő szolgálatának napjai, elméne haza.

24. E napok után pedig fogada méhében Erzsébet az ő felesége, és elrejtőzék öt hónapig, mondván:

25. Így cselekedett velem az Úr a napokban, amelyekben reám tekinte, hogy elvegye az én gyalázatomat az emberek között.   1Móz 30:23 - [ABLAKBA]

Krisztus születését adja hírül Gábriel

26. A hatodik hónapban pedig elküldeték Gábriel angyal Istentől Galileának városába, amelynek neve Názáret,

27. Egy szűzhöz, aki a Dávid házából való József nevű férfiúnak volt eljegyezve. A szűznek neve pedig Mária.   Mt 1:18 - [ABLAKBA]

28. És bemenvén az angyal ő hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.

29. Az pedig látván, megdöbbene az ő beszédén, és elgondolkodék, hogy micsoda köszöntés ez?!

30. És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.

31. És ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét JÉZUSNAK.   Ézs 7:14Mt 1:21 - [ABLAKBA]

32. Ez nagy lészen, és a Magasságos Fiának hivattatik; és néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét;   Ézs 9:6-7Jer 23:5 - [ABLAKBA]

33. És uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen!   Dán 2:44Dán 7:14Dán 7:27Mik 4:72Sám 7:16Zsolt 89:3Zsolt 89:4Ézs 9:7Jer 33:17 - [ABLAKBA]

34. Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfiat nem ismerek?

35. És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért ami születik is szentnek hivatik, Isten Fiának.   Mt 1:20 - [ABLAKBA]


36. És ímé Erzsébet, a te rokonod, ő is fogant fiat az ő vénségében; és ez már a hatodik hónapja néki, akit meddőnek hívtak:

37. Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.   Jób 42:2Jer 32:17 - [ABLAKBA]

38. Monda pedig Mária: Imhol az Úrnak szolgálója; legyen nékem a te beszéded szerint. És elméne ő tőle az angyal.

Mária látogatása Erzsébetnél

39. Fölkelvén pedig Mária azokban a napokban, nagy sietséggel méne a hegységbe, Júdának városába;

40. És beméne Zakariásnak házába, és köszönté Erzsébetet.

41. És lőn, mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repese az ő méhében; és betelék Erzsébet Szent Lélekkel;

42. És fennszóval kiálta, mondván: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

43. És honnét van ez nékem, hogy az én Uramnak anyja jön én hozzám?

44. Mert ímé, mihelyt a te köszöntésednek szava füleimbe hatolt, a magzat örvendezéssel kezde repesni az én méhemben.

45. És boldog az, aki hitt; mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott.

Mária éneke

46. Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,

47. És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.

48. Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára; mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek.

49. Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; és szent az ő neve!   Zsolt 99:3 - [ABLAKBA]

50. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, akik őt félik.   Zsolt 103:11 - [ABLAKBA]

51. Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az ő szívök gondolatában felfuvalkodottakat.   Ézs 52:10 - [ABLAKBA]

52. Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel.

53. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen.   1Sám 2:5 - [ABLAKBA]

54. Felvevé Izráelnek, az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról.   Ézs 41:8-10Ézs 54:5Jer 31:3Jer 31:20 - [ABLAKBA]

55. (Amiképpen szólott volt a mi atyáinknak), Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké!   1Móz 12:31Móz 17:71Móz 18:18 - [ABLAKBA]

56. Marada pedig Mária Erzsébettel mintegy három hónapig; azután haza tére.

János születése és körülmetélése

57. Erzsébetnek pedig betelék az ő szülésének ideje, és szűle fiat.

58. És meghallák az ő szomszédai és rokonai, hogy az Úr nagy kegyelmességet cselekedett ő vele; és együtt örülének vele.

59. És lőn nyolcad napon, eljövének, hogy körülmetéljék a gyermeket; és az ő atyja nevéről Zakariásnak akarák őt nevezni.   1Móz 17:12 - [ABLAKBA]

60. És felelvén az ő anyja, monda: Nem; hanem Jánosnak neveztessék.

61. És mondának néki: Senki sincs a te rokonságodban, aki ezen a néven neveztetnék.

62. És intének az ő atyjának, hogy minek akarja neveztetni?

63. Az pedig táblát kérvén, ezt írá, mondván: János a neve. És elcsodálkozának mindnyájan.

64. És feloldódék az ő szája és nyelve azonnal, és szóla, áldván az Istent.

65. És félelem szállott minden ő szomszédaikra; és Júdeának egész hegyes tartományában elhirdettetének mind e dolgok.

66. És szívökre vevék mindenek, akik hallák, mondván: Vajjon mi lesz e gyermekből? És az Úrnak keze vala ő vele.

Zakariás éneke

67. És Zakariás, az ő atyja beteljesedék Szent Lélekkel, és prófétála mondván:

68. Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét,

69. És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk az ő gyermekének, Dávidnak házában,   Zsolt 132:11Zsolt 132:17Jer 23:6 - [ABLAKBA]

70. Amint szólott az ő szent prófétáinak szája által, kik eleitől fogva voltak,

71. Hogy a mi ellenségeinktől megszabadít, és mindazoknak kezéből, akik minket gyűlölnek;

72. Hogy irgalmasságot cselekedjék a mi atyáinkkal, és megemlékezzék az ő szent szövetségéről,   1Móz 3:151Móz 12:31Móz 22:15-181Móz 28:14Zsid 6:13 - [ABLAKBA]

73. Az esküvésről, amelylyel megesküdt Ábrahámnak, a mi atyánknak, hogy ő megadja nékünk,

74. Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk néki.   Zsid 2:14-15 - [ABLAKBA]

75. Szentségben és igazságban ő előtte a mi életünknek minden napjaiban.   1Pt 1:15 - [ABLAKBA]

76. Te pedig kis gyermek, a magasságos Isten prófétájának hivattatol; mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útait megkészítsed;   Mal 3:1-2Mal 4:5-6 - [ABLAKBA]

77. És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, a bűnöknek bocsánatjában.   Mt 3:1-3 - [ABLAKBA]

78. A mi Istenünk nagy irgalmasságáért, amelylyel meglátogatott minket a naptámadat a magasságból,   Zak 3:8Zak 6:12Mal 4:2 - [ABLAKBA]

79. Hogy megjelenjék azoknak, akik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek; hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára!   Ézs 9:2Ézs 42:7Ézs 43:8Ézs 49:9Mal 4:2 - [ABLAKBA]

80. A kis gyermek pedig nevekedik és erősödik vala lélekben; és a pusztában vala mind ama napig, amelyen megmutatta magát az Izráelnek.   Lk 3:1-3 - [ABLAKBA]

<<<<<<   Lukács Evangéliuma(1/24)   >>>>>>
     Beállítások - A beállítások a böngésző cookiet használják

Részletes beállítások

Alapfordítás Sor az igeversek között
Párhuzamos fordítás mutatása Igerversek sorszáma vastagon
Címzés mutatása
Utalások ablak bekapcsolása Utalások az igeversek után
Igeversek betű mérete [J] - Ugrás link az igeversek után
Betű típus    [*] - Szöveg kijelölés az igeversek után
Háttér szín [L] - Utalás ajánlás az igeversek után
Betű szín

EgyszerüBővitettPárhuzamosUtalásos

Ment Elvet