<<<<<<   Máté Evangéliuma(27/28)   >>>>>>

Jézus Pilátus előtt. Az áruló Júdás vége

1. Mikor pedig reggel lőn, tanácsot tartának mind a főpapok és a nép vénei Jézus ellen, hogy őt megöljék.   Mk 15:1Lk 22:66Jn 18:28 - [ABLAKBA]

2. És megkötözvén őt, elvivék, és átadák őt Poncius Pilátusnak a helytartónak.   Lk 23:1Jn 18:31-32 - [ABLAKBA]

3. Akkor látván Júdás, aki őt elárulá, hogy elítélték őt, megbánta dolgát, és visszavivé a harminc ezüst pénzt a főpapoknak és a véneknek,   Mt 26:16 - [ABLAKBA]

4. Mondván: Vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondának: Mi közünk hozzá? Te lássad.

5. Ő pedig eldobván az ezüst pénzeket a templomban, eltávozék; és elmenvén felakasztá magát.   ApCsel 1:182Sám 17:23 - [ABLAKBA]

6. A főpapok pedig felszedvén az ezüst pénzeket, mondának: Nem szabad ezeket a templom kincsei közé tennünk, mert vérnek ára.   Mk 12:41 - [ABLAKBA]

7. Tanácsot ülvén pedig, megvásárlák azon a fazekasnak mezejét idegenek számára való temetőnek.

8. Ezért hívják ezt a mezőt vérmezejének mind e mai napig.   ApCsel 1:19 - [ABLAKBA]

9. Ekkor teljesedék be a Jeremiás próféta mondása, aki így szólott: És vevék a harminc ezüst pénzt, a megbecsültnek árát, akit Izráel fiai részéről megbecsültek,   Zak 11:12-13Jer 32:6-9 - [ABLAKBA]

10. És adák azt a fazekas mezejéért, amint az Úr rendelte volt nékem.

11. Jézus pedig ott álla a helytartó előtt; és kérdezé őt a helytartó, mondván: Te vagy-é a zsidók királya? Jézus pedig monda néki: Te mondod.   Mk 15:2-5Lk 23:2-3Jn 18:29-38 - [ABLAKBA]

12. És mikor vádolák őt a főpapok és a vének, semmit sem felele.   Mt 26:63Ézs 53:7 - [ABLAKBA]

13. Akkor monda néki Pilátus: Nem hallod-é, mily sok bizonyságot tesznek ellened?

14. És nem felele néki egyetlen szóra sem, úgy hogy a helytartó igen elcsodálkozék.   Jn 19:9 - [ABLAKBA]

Jézus és Barabbás  Mk 15:6-15Lk 23:13-25Jn 18:39-40Jn 19:1 - [ABLAKBA]

15. Ünnepenként pedig egy foglyot szokott szabadon bocsátani a helytartó a sokaság kedvéért, akit akarának.   Mk 15:6-15Lk 23:13-25Jn 18:39-40Jn 19:1 - [ABLAKBA]

16. Vala pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabbásnak hívtak.

17. Mikor azért egybegyülekezének, monda nékik Pilátus: Melyiket akarjátok hogy elbocsássam néktek: Barabbást-é, vagy Jézust, akit Krisztusnak hívnak?


18. Mert jól tudja vala, hogy irigységből adák őt kézbe.   Jn 11:47-48 - [ABLAKBA]

19. Amint pedig ő az ítélőszékben ül vala, külde ő hozzá a felesége, ezt üzenvén: Ne avatkozzál amaz igaz ember dolgába; mert sokat szenvedtem ma álmomban ő miatta.

20. A főpapok és vének pedig reá beszélék a sokaságot, hogy Barabbást kérjék ki, Jézust pedig veszítsék el.

21. Felelvén pedig a helytartó, monda nékik: A kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam néktek? Azok pedig mondának: Barabbást.

22. Monda nékik Pilátus: Mit cselekedjem hát Jézussal, akit Krisztusnak hívnak? Mindnyájan mondának: Feszíttessék meg!

23. A helytartó pedig monda: Mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig még inkább kiáltoznak vala, mondván: Feszíttessék meg!

24. Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizet vévén, megmosá kezeit a sokaság előtt, mondván: Ártatlan vagyok ez igaz embernek vérétől; ti lássátok!   5Móz 21:6 - [ABLAKBA]

25. És felelvén az egész nép, monda: Az ő vére mi rajtunk és a mi magzatainkon.   ApCsel 5:28 - [ABLAKBA]

26. Akkor elbocsátá nékik Barabbást; Jézust pedig megostoroztatván, kezökbe adá, hogy megfeszíttessék.

Jézus megostorozása, csúfolása, felfeszítése és halála  Mk 15:16-19Jn 19:2-3 - [ABLAKBA]

27. Akkor a helytartó vitézei elvivék Jézust az őrházba, és oda gyűjték hozzá az egész csapatot.

28. És levetkeztetvén őt, bíbor palástot adának reá.

29. És tövisből fonott koronát tőnek a fejére, és nádszálat a jobb kezébe; és térdet hajtva előtte, csúfolják vala őt, mondván: Üdvöz légy zsidóknak királya!

30. És mikor megköpdösék őt, elvevék a nádszálat, és a fejéhez verdesik vala.   Ézs 50:6 - [ABLAKBA]

31. És miután megcsúfolták, levevék róla a palástot és az ő maga ruháiba öltözteték; és elvivék, hogy megfeszítsék őt.

32. Kifelé menve pedig találkozának egy cirénei emberrel, akit Simonnak hívnak vala; ezt kényszeríték, hogy vigye az ő keresztjét.   Mk 15:21Lk 23:26 - [ABLAKBA]

33. És mikor eljutának arra a helyre, amelyet Golgothának, azaz koponya helyének neveznek,   Mk 15:22-32Lk 23:32-43Jn 19:17-27 - [ABLAKBA]

34. Méreggel megelegyített ecetet adának néki inni; és megízlelvén, nem akara inni.   Zsolt 69:22 - [ABLAKBA]

35. Minekutána pedig megfeszíték őt, eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén; hogy beteljék a próféta mondása: Megosztozának az én ruháimon, és az én köntösömre sorsot vetének.   Zsolt 22:19 - [ABLAKBA]

36. És leülvén, ott őrzik vala őt.

37. És feje fölé illeszték az ő kárhoztatásának okát, oda írván: Ez Jézus, a zsidók királya.   Mk 15:26Lk 23:38Jn 19:19 - [ABLAKBA]

38. Akkor megfeszítének vele együtt két latrot, egyiket jobbkéz felől, és a másikat balkéz felől.   Ézs 53:12 - [ABLAKBA]

39. Az arramenők pedig szidalmazzák vala őt, fejüket hajtogatván.   Zsolt 22:8 - [ABLAKBA]

40. És ezt mondván: Te, ki lerontod a templomot és harmadnapra fölépíted, szabadítsd meg magadat; ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről!   Mt 26:61Jn 2:19 - [ABLAKBA]

41. Hasonlóképpen a főpapok is csúfolódván az írástudókkal és a vénekkel egyetemben, ezt mondják vala:

42. Másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Ha Izráel királya, szálljon le most a keresztről, és majd hiszünk néki.

43. Bízott az Istenben; mentse meg most őt, ha akarja; mert azt mondta: Isten Fia vagyok.   Zsolt 22:9 - [ABLAKBA]

44. Akiket vele együtt feszítének meg, a latrok is ugyanazt hányják vala szemére.

45. Hat órától kezdve pedig sötétség lőn mind az egész földön, kilenc óráig.   Mk 15:33-39Lk 23:44-48Jn 19:28-30 - [ABLAKBA]

46. Kilenc óra körül pedig nagy fenszóval kiálta Jézus, mondván: ELI, ELI! LAMA SABAKTÁNI? azaz: Én Istenem, én Istenem! miért hagyál el engemet?   Zsolt 22:2 - [ABLAKBA]

47. Némelyek pedig az ott állók közül, amint ezt hallák, mondának: Illést hívja ez.

48. És egy közülök azonnal oda futamodván, egy szivacsot vőn, és megtöltvén ecettel és egy nádszálra tűzvén, inni ád vala néki.   Zsolt 69:22 - [ABLAKBA]

49. A többiek pedig ezt mondják vala: Hagyd el, lássuk eljő-é Illés, hogy megszabadítsa őt?

50. Jézus pedig ismét nagy fenszóval kiáltván, kiadá lelkét.   Mk 15:37Lk 23:46Jn 19:30 - [ABLAKBA]

51. És ímé a templom kárpítja fölétől aljáig ketté hasada; és a föld megindula, és a kősziklák megrepedezének;   2Móz 26:31Zsid 10:19-20 - [ABLAKBA]

52. És a sírok megnyílának, és sok elhúnyt szentnek teste föltámada.

53. És kijövén a sírokból a Jézus föltámadása után, bementek a szent városba, és sokaknak megjelenének.   ApCsel 26:23 - [ABLAKBA]

54. A százados pedig és akik ő vele őrizték vala Jézust, látván a földindulást és amik történtek vala, igen megrémülének, mondván: Bizony, Istennek Fia vala ez!

55. Sok asszony vala pedig ott, akik távolról szemlélődnek vala, akik Galileából követték Jézust, szolgálván néki;   Mk 15:40-41Lk 23:49Jn 19:25 - [ABLAKBA]

56. Ezek közt volt Mária Magdaléna, és Mária a Jakab és Józsé anyja, és a Zebedeus fiainak anyja.   Lk 8:2-3 - [ABLAKBA]

Jézus temetése  Mk 15:42-47Lk 23:50-55Jn 19:38-42 - [ABLAKBA]

57. Mikor pedig beesteledék, eljöve egy gazdag ember Arimathiából, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak;   2Móz 34:25Mk 15:42-47Lk 23:50-56Jn 19:38-42 - [ABLAKBA]

58. Ez Pilátushoz menvén, kéri vala a Jézus testét. Akkor parancsolá Pilátus, hogy adják át a testet.

59. És magához vévén József a testet, begöngyölé azt tiszta gyolcsba,

60. És elhelyezé azt a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott: és a sír szájára egy nagy követ hengerítvén, elméne.   Ézs 53:9 - [ABLAKBA]

61. Ott vala pedig Mária Magdaléna és a másik Mária, akik a sír átellenében ülnek vala.

62. Másnap pedig, amely péntek után következik, egybegyűlének a főpapok és a farizeusok Pilátushoz,

63. Ezt mondván: Uram, emlékezünk, hogy az a hitető még életében azt mondotta volt: Harmadnapra föltámadok.   Mt 27:40Mt 12:40 - [ABLAKBA]

64. Parancsold meg azért, hogy őrizzék a sírt harmadnapig, nehogy az ő tanítványai odamenvén éjjel, ellopják őt és azt mondják a népnek: Feltámadott a halálból; és az utolsó hitetés gonoszabb legyen az elsőnél.

65. Pilátus pedig monda nékik: Van őrségetek; menjetek, őríztessétek, amint tudjátok.

66. Ők pedig elmenvén, a sírt őrizet alá helyezék, lepecsételvén a követ, az őrséggel.   Dán 6:17 - [ABLAKBA]

<<<<<<   Máté Evangéliuma(27/28)   >>>>>>
     Beállítások - A beállítások a böngésző cookiet használják

Részletes beállítások

Alapfordítás Sor az igeversek között
Párhuzamos fordítás mutatása Igerversek sorszáma vastagon
Címzés mutatása
Utalások ablak bekapcsolása Utalások az igeversek után
Igeversek betű mérete [J] - Ugrás link az igeversek után
Betű típus    [*] - Szöveg kijelölés az igeversek után
Háttér szín [L] - Utalás ajánlás az igeversek után
Betű szín

EgyszerüBővitettPárhuzamosUtalásos

Ment Elvet