<<<<<<   Máté Evangéliuma(1/28)   >>>>>>

Krisztus nemzetségi táblázata (József)  Lk 3:23-38 - [ABLAKBA]

1. Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv.   Lk 3:23-38 - [ABLAKBA]

2. Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát és testvéreit;   1Móz 21:3-121Móz 25:261Móz 29:351Móz 49:10 - [ABLAKBA]

3. Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól; Fáres nemzé Esromot; Esrom nemzé Arámot;   1Móz 38:29-30Ruth 4:18-22 - [ABLAKBA]

4. Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb nemzé Naássont; Naásson nemzé Sálmónt;

5. Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól; Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed nemzé Isait;

6. Isai nemzé Dávid királyt; Dávid király nemzé Salamont az Uriás feleségétől;   Ruth 4:18-222Sám 12:24 - [ABLAKBA]

7. Salamon nemzé Roboámot; Roboám nemzé Abiját; Abija nemzé Asát;   1Krón 3:10-16 - [ABLAKBA]

8. Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé Jórámot; Jórám nemzé Uzziást;

9. Uzziás nemzé Jóathámot; Joathám nemzé Ákházt; Ákház nemzé Ezékiást;   2Kir 15:7-382Kir 16:20 - [ABLAKBA]

10. Ezékiás nemzé Manassét; Manassé nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást;   2Kir 20:212Kir 21:182Kir 21:232Kir 21:26 - [ABLAKBA]

11. Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit a babilóni fogságra vitelkor.   1Krón 3:15-17 - [ABLAKBA]

12. A babilóni fogságravitel után pedig Jekoniás nemzé Saláthielt; Saláthiel nemzé Zorobábelt;   1Krón 3:17Ezsd 3:2 - [ABLAKBA]

13. Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort;

14. Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé Akimot; Akim nemzé Eliudot;

15. Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár nemzé Matthánt; Matthán nemzé Jákóbot;

16. Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának, akitől született Jézus, aki Krisztusnak neveztetik.   Mt 27:17-22 - [ABLAKBA]

17. Az összes nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babilóni fogságravitelig tizennégy nemzetség, és a babilóni fogságraviteltől Krisztusig tizennégy nemzetség.

Krisztus fogantatása, neve, születése

18. A Jézus Krisztus születése pedig így vala: Mária, az ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Lélektől.   Lk 1:35 - [ABLAKBA]

19. József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember vala és nem akará őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani.

20. Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé az Úrnak angyala álomban megjelenék néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szent Lélektől van az.   Mt 1:18 - [ABLAKBA]

21. Szűl pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből.   Lk 1:31ApCsel 4:12 - [ABLAKBA]

22. Mindez pedig azért lőn, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott volt a próféta által, aki így szól:

23. Ímé a szűz fogan méhében és szűl fiat, és annak nevét Immanuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.   Ézs 7:14 - [ABLAKBA]

24. József pedig az álomból felserkenvén, úgy tőn, amint az Úr angyala parancsolta vala néki, és feleségét magához vevé.

25. És nem ismeré őt, míg meg nem szülé az ő elsőszülött fiát; és nevezé annak nevét Jézusnak.   Lk 2:7 - [ABLAKBA]

<<<<<<   Máté Evangéliuma(1/28)   >>>>>>
     Beállítások - A beállítások a böngésző cookiet használják

Részletes beállítások

Alapfordítás Sor az igeversek között
Párhuzamos fordítás mutatása Igerversek sorszáma vastagon
Címzés mutatása
Utalások ablak bekapcsolása Utalások az igeversek után
Igeversek betű mérete [J] - Ugrás link az igeversek után
Betű típus    [*] - Szöveg kijelölés az igeversek után
Háttér szín [L] - Utalás ajánlás az igeversek után
Betű szín

EgyszerüBővitettPárhuzamosUtalásos

Ment Elvet