<<<<<<   Jóel könyve(3/3)   >>>>>>

Isten megítéli az ő népe ellenségit

1. Mert ímé, azokon a napokon és abban az időben, amikor meghozom Júda és Jeruzsálem fogságát:

2. Egybegyűjtöm akkor mind a pogányokat, és levezetem őket a Josafát völgyébe, és perbe szállok ott velök, az én népemért és örökségemért, az Izráelért, amelyet szétszórtak a pogányok közé, és megosztoztak az én földemen;   Jóel 3:12 - [ABLAKBA]

3. Népemre pedig sorsot vetettek; a fiút szajháért adták oda, a leányt pedig borért cserélték el, hogy ihassanak.

4. Sőt néktek is mi közötök velem, Tírus, Sidon és Filiszteának egész környéke?! Vajjon bosszút állani jöttök-é reám? Ha bosszút akarnátok rajtam állani, nagy hirtelen fejetekre fordítom vissza bosszútokat!   Ezsd 1:1-11Ez 26:2 - [ABLAKBA]

5. Mivelhogy elraboltátok ezüstömet és aranyomat, és legszebb kincsemet templomaitokba vittétek;

6. És a Júda fiait és Jeruzsálem fiait eladtátok a Jávánok fiainak, hogy messze vessétek őket határaiktól:   Ez 27:13 - [ABLAKBA]

7. Ímé, kiindítom őket a helyből, ahova eladtátok őket, és fejetekre fordítom vissza bosszútokat.   Ezsd 1:1-11Jer 25:12 - [ABLAKBA]

8. És adom a ti fiaitokat és leányaitokat a Júda fiainak kezébe; azok pedig eladják őket a Sabeusoknak, a messze lakó népnek; mert ezt végezte az Úr.

Isten népének szabadulása és boldogsága

9. Hirdessétek ezt a pogányok között; készüljetek harcra; indítsátok fel a hősöket. Járuljanak elé, jőjjenek fel mindnyájan a hadakozó férfiak!

10. Kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat dárdákká; mondja a beteg is: Hős vagyok!

11. Siessetek és jőjjetek el ti népek mindenfelől, és seregeljetek egybe! Ide vezesd Uram a te hőseidet!

12. Serkenjenek fel és jőjjenek fel a népek a Josafát völgyébe; mert ott ülök törvényt, hogy megítéljek minden népeket.

13. Eresszétek néki a sarlót, mert megérett az aratni való! Jertek el, tapossatok, mert tetézve a kád, ömlenek a sajtók! Mert megsokasult az ő gonoszságuk!   Jóel 2:24Jel 14:15-20 - [ABLAKBA]

14. Tömegek, tömegek! az ítélet völgyében! Mert közel van az Úrnak napja az ítélet völgyében!

15. A nap és hold elsötétednek; a csillagok bevonják fényöket;   Ez 32:7-8Jóel 2:10Jóel 2:31 - [ABLAKBA]

16. Az Úr pedig megharsan a Sionról és megzendül Jeruzsálemből, és megrendülnek az egek és a föld; de az Úr az ő népének oltalma és az Izráel fiainak erőssége!   Jer 25:30Jóel 2:10 - [ABLAKBA]

17. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti Istenetek, aki a Sionon lakozom, az én szent hegyemen. És szentté lészen Jeruzsálem, és idegenek nem vonulnak át többé rajta.   Zsolt 132:13-14Ézs 4:2-5 - [ABLAKBA]

18. És majd azon a napon a hegyek musttal csepegnek és a halmok tejjel folynak, és a Júda minden medre bő vízzel ömledez, és forrás fakad az Úrnak házából, és megöntözi a Sittimnek völgyét.   Ez 47:1-9Jóel 2:23-26Ám 9:13-14 - [ABLAKBA]

19. Égyiptom pusztasággá lészen, Edom pedig kietlen sivataggá; a Júda fiain való erőszakosságért, mert ártatlan vért ontottak azoknak földén.   Ez 25:13Ez 29:9Ez 32:15 - [ABLAKBA]

20. De a Júda örökké megmarad; Jeruzsálem is nemzetségről nemzetségre.   Ám 9:14-15 - [ABLAKBA]

21. És kitisztítom vérökből, amelyből még ki nem tisztítottam, és a Sion lesz az Úr lakóhelye!   Ézs 4:3 - [ABLAKBA]

<<<<<<   Jóel könyve(3/3)   >>>>>>
     Beállítások - A beállítások a böngésző cookiet használják

Részletes beállítások

Alapfordítás Sor az igeversek között
Párhuzamos fordítás mutatása Igerversek sorszáma vastagon
Címzés mutatása
Utalások ablak bekapcsolása Utalások az igeversek után
Igeversek betű mérete [J] - Ugrás link az igeversek után
Betű típus    [*] - Szöveg kijelölés az igeversek után
Háttér szín [L] - Utalás ajánlás az igeversek után
Betű szín

EgyszerüBővitettPárhuzamosUtalásos

Ment Elvet