<<<<<<   Ézsaiás könyve(7/66)   >>>>>>

Jeruzsálem szorultsága a sziriaiak és izráeliták miatt

1. És lőn a Júda királyának, Akháznak, az Uzziás fiának, Jóthám fiának napjaiban, eljöve Recin, Sziriának királya, és Remaljának fia, Pékah, Izráelnek királya Jeruzsálem ellen, hogy azt megostromolja; de nem veheté meg azt.   2Kir 16:12Kir 16:52Krón 28:1-27 - [ABLAKBA]

2. És hírül vivék a Dávid házának, mondván: Sziria Efraimmal egyesült! és megindula szíve s népének szíve, amint megindulnak az erdő fái a szél miatt.

3. És mondá az Úr Ésaiásnak: Menj ki, kérlek, Akház eleibe te és Seár-Jásub fiad, a felső tó csatornájának végéhez, a ruhafestők mezejének útján;   2Kir 18:172Krón 32:1-16Ézs 36:2 - [ABLAKBA]

4. És mondd néki: Vigyázz és légy nyugodt; ne félj! és meg ne lágyuljon szíved e két füstölgő üszögdarab miatt, Recinnek és Sziriának, és Remalja fiának felgerjedett haragja miatt!

5. Mivelhogy gonosz tanácsot tartott ellened Sziria, Efraim és Remalja fia, mondván:

6. Menjünk el Júda ellen, s reszkettessük meg, és kapcsoljuk magunkhoz, és tegyük királylyá benne Tábeal fiát,   Zsolt 83:4-6 - [ABLAKBA]

7. Így szól az Úr Isten: Nem áll meg és nem lészen ez!

8. Mert Sziria feje Damaskus, és Damaskusnak feje Recin, és még hatvanöt esztendő, s megromol Efraim és nép nem lészen.

9. Efraim feje pedig Samaria, és Samaria feje a Remalja fia: ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok!   Zsolt 9:11Zsolt 37:3-7Zsolt 37:34Zsolt 40:5Hab 2:4Róm 1:17 - [ABLAKBA]

Vigasztaló igéret Immánuelről

10. És szóla ismét az Úr Akházhoz, mondván:

11. Kérj jelt magadnak az Úrtól, a te Istenedtől, kérj a mélységben vagy fent a magasban!

12. És mikor szóla Akház: Nem kérek s nem kisértem az Urat!   5Móz 6:16Mt 4:7 - [ABLAKBA]

13. Akkor monda a próféta: Halld meg hát, Dávid háza! hát nem elég embereket bosszantanotok, hogy még az én Istenemet is bosszantjátok?

14. Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek,   Mt 1:23Lk 1:31 - [ABLAKBA]


15. Ki vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt megvetni, és a jót választani;

16. Mert mielőtt e gyermek megtanulná megvetni a gonoszt, és a jót választani, elpusztul a föld, melynek két királyától te reszketsz.

Bűntetés az assiriusok által

17. És hozni fog az Úr reád és népedre és atyád házára oly napokat, milyenek még nem jöttenek, mióta Efraim elszakadott Júdától: Assiria királyát.   2Kir 18:132Kir 18:23 - [ABLAKBA]

18. És lesz ama napon: süvölt az Úr az Égyiptom folyóvize mellett való legyeknek, s Assiria földje méheinek,

19. S mind eljönnek, és letelepszenek a meredek völgyekben és sziklák hasadékaiban, minden töviseken és minden legelőkön.

20. Ama napon leberetválja az Úr a folyón túl bérlett beretvával, Assiria királya által a főt s a lábak szőrét, amely a szakált is leveszi;

21. És lesz ama napon, hogy kiki egy fejőstehenet tart és két juhot,

22. És lészen, hogy a tej bősége miatt vajat eszik; mert vajat és mézet eszik, valaki csak megmaradott e földön.

23. S lészen ama napon, hogy minden helyet, ahol ezer szőlőtő ezer siklust érő vala, tövis és gaz ver fel.

24. Nyilakkal és kézívvel mehet oda az ember, mivel tövis és gaz verte fel mind az egész földet;

25. Sőt a hegyekre, amelyeket kapával kapáltanak, sem fogsz felmenni, félvén a tövistől és gaztól; hanem barmok legelőjévé lesznek és juhok járásává.

<<<<<<   Ézsaiás könyve(7/66)   >>>>>>
     Beállítások - A beállítások a böngésző cookiet használják

Részletes beállítások

Alapfordítás Sor az igeversek között
Párhuzamos fordítás mutatása Igerversek sorszáma vastagon
Címzés mutatása
Utalások ablak bekapcsolása Utalások az igeversek után
Igeversek betű mérete [J] - Ugrás link az igeversek után
Betű típus    [*] - Szöveg kijelölés az igeversek után
Háttér szín [L] - Utalás ajánlás az igeversek után
Betű szín

EgyszerüBővitettPárhuzamosUtalásos

Ment Elvet