<<<<<<   Ézsaiás könyve(10/66)   >>>>>>

Az igazságtalan bírák büntetése

1. Jaj a hamis határozatok határozóinak, és a jegyzőknek, akik gonoszt jegyeznek,   Mt 23:13-29 - [ABLAKBA]

2. Hogy elriasszák a gyöngéket a törvénykezéstől, s elrabolják népem szegényeinek igazságát, hogy legyenek az özvegyek az ő prédájok, és az árvákban zsákmányt vessenek.   Ám 2:6Ám 8:6Mik 2:9 - [ABLAKBA]

3. S vajjon mit míveltek a meglátogatásnak és a messzünnen rátok jövő pusztulásnak napján? Kihez futtok segítségért, és hol hagyjátok dicsőségeteket?   Ézs 7:17-20Mik 7:4Lk 12:20 - [ABLAKBA]

4. Bizony csak: a foglyok alá hanyatlanak és a megölettek alá hullanak; mind ezekkel haragja el nem múlt, és keze még felemelve van.

Az assirius kevélysége és megaláztatása

5. Jaj Assiriának, haragom botjának, mert pálca az ő kezében az én búsulásom!

6. Istentelen nemzetség ellen küldtem őt, és haragom népe ellen rendelém, hogy prédáljon és zsákmányt vessen, és eltapodja azt, mint az utcák sarát.

7. De ő nem így vélekedik, és szíve nem így gondolkozik, mert ő pusztítani akar, és kigyomlálni sok népeket.   2Kir 18:24-33Zsolt 137:9Jer 50:28-29Jer 51:24-25Zak 1:1-50 - [ABLAKBA]

8. Mert így szól: Vajjon vezéreim nem mind királyok-é?

9. Nem úgy megvettem-é Kalnót, mint Kárkemist? És Hamáthot, mint Arphádot? És Samariát, mint Damaskust?   2Kir 18:34-352Kir 17:62Kir 16:9 - [ABLAKBA]

10. Miképpen megtalálta volt kezem a bálványok országait, holott pedig több faragott képük volt, mint Jeruzsálemnek és Samariának,   Ézs 36:18-19 - [ABLAKBA]

11. Avagy amint cselekedtem Samariával és az ő bálványaival; nem úgy cselekedhetem-é Jeruzsálemmel és bálványképeivel?

12. Ezért ha majd elvégezi az Úr minden dolgát Sion hegyén és Jeruzsálemben, meglátogatom az Assiriabeli király nagyakaró szíve gyümölcsét és nagyralátó szeme kevélységét.   Ézs 10:7Jer 50:18 - [ABLAKBA]

13. Mert ezt mondá: Kezem erejével míveltem ezt és bölcseségemmel, mivel okos vagyok; elvetettem sok népeknek határit, és kincseikben zsákmányt vetettem, és leszállítám, mint erős, a magasan ülőket;

14. És kezem úgy találta mintegy fészket a népek gazdagságát; és amily könnyen elszedik az elhagyott tojásokat, azonképpen foglaltam én el az egész földet; és nem volt senki, aki szárnyát mozdította, vagy száját megnyitotta, vagy csak sipogott volna is!

15. Avagy dicsekszik-é a fejsze azzal szemben, aki vele vág? vagy a fűrész felemeli-é magát az ellen, aki vonsza azt? Mintha a bot forgatná azt, aki őt felemelé, és a pálca felemelné azt, ami nem fa!   Ézs 10:5-6Ézs 45:9Ézs 64:8Róm 9:20-21 - [ABLAKBA]

16. Azért az Úr, a seregek Ura kövéreire ösztövérséget bocsát, és az ő dicsősége alatt égés ég, miként a tűz égése;

17. És lészen Izráel világossága tűz gyanánt, és annak Szentje láng gyanánt, és ég és megemészti gazzát és tövisét egy napon;

18. Az ő erdejének és kertjének ékességét pedig lelkétől mind testéig megemészti, és lesorvad, mint a sorvadozó;   Zak 11:1-2 - [ABLAKBA]

19. Erdője fáinak maradéka kicsiny lészen, és azokat egy gyermek is felírhatja!

Izráel maradékjának megtérése

20. És lészen ama napon, hogy többé nem támaszkodik Izráel maradéka és aki megmaradt Jákób házából, az őt nyomorgatóhoz, hanem támaszkodik az Úrhoz, Izráel Szentjéhez hűségesen;

21. A maradék megtér, a Jákób maradéka az erős Istenhez.   Róm 11:5 - [ABLAKBA]


22. Mert ha néped Izráel számszerint annyi lenne is, mint a tenger fövenye, csak maradéka tér meg; az elvégezett pusztulás elárad igazsággal!   Ézs 28:5Róm 9:27 - [ABLAKBA]


23. Mert elvégezett pusztítást cselekszik az Úr, a seregek Ura, mind az egész földön.


24. Azért így szól az Úr, a seregeknek Ura: Ne félj népem, Sionnak lakosa, az Assiriabeli királytól! bár botjával megver tégedet és pálcáját felemeli rád, miként Égyiptom egykoron;

25. Mert még csak egy kevés idő van: és elfogy búsulásom, és haragom az ő megemésztésökre lészen!   Agg 2:7Agg 2:21-22 - [ABLAKBA]

26. És a seregeknek Ura ostort emel ő ellenök, miként a Midián levágatása idején az Oreb kőszikláján, és pálcáját a tenger fölé emeli, mint Égyiptomban egykoron.   2Móz 14:27-28Bir 7:25Ézs 9:4 - [ABLAKBA]

27. És lesz ama napon: eltávozik az ő terhe válladról és igája nyakadról, és megromol az iga a kövérségnek miatta.

28. Ajjáthba jő, Migronba átsiet, Mikhmásnál rakja le hadakozó szerszámait;

29. Átmennek a szoroson, Gébában lesz hálóhelyünk; megrémül Ráma, Gibea, Saulnak városa elfut.   1Sám 10:26 - [ABLAKBA]

30. Kiálts Gallim leánya, és vedd füleidbe Laisa, és szegény Anathóth!

31. Madména megindul, Gébim lakosai mentik övéiket;

32. Még Nóbba megyen ma, hogy ott megálljon, és emeli már kezét Sion leányának hegye és Jeruzsálemnek halma ellen!

33. De ímé az Úr, a seregeknek Ura: levagdalja az ágakat rémítő hatalommal, és a magas termetűek kivágattatnak, és a magasságosak megaláztatnak;

34. Az erdő sűrű ágait levágja vassal, és megdől a Libánon egy hatalmas által.   2Kir 19:35Ézs 37:36Zak 11:1-2 - [ABLAKBA]

<<<<<<   Ézsaiás könyve(10/66)   >>>>>>
     Beállítások - A beállítások a böngésző cookiet használják

Részletes beállítások

Alapfordítás Sor az igeversek között
Párhuzamos fordítás mutatása Igerversek sorszáma vastagon
Címzés mutatása
Utalások ablak bekapcsolása Utalások az igeversek után
Igeversek betű mérete [J] - Ugrás link az igeversek után
Betű típus    [*] - Szöveg kijelölés az igeversek után
Háttér szín [L] - Utalás ajánlás az igeversek után
Betű szín

EgyszerüBővitettPárhuzamosUtalásos

Ment Elvet