<<<<<<   Ezsdrás könyve(3/10)   >>>>>>

Az égőáldozati oltár felállítása; a sátoros ünnep megülése

1. Mikor pedig eljöve a hetedik hónap, és Izráel fiai az ő városaikban lakozának, felgyűle a nép egyenlőképpen Jeruzsálembe.   Ezsd 2:70 - [ABLAKBA]

2. És fölkele Jésua, Jósádák fia, s az ő atyjafiai, a papok, és Zorobábel, Sealtiél fia s az ő atyjafiai, és megépíték Izráel Istenének oltárát, hogy áldozzanak rajta égőáldozatokat, amint írva van Mózesnek, az Isten emberének törvényében.   5Móz 12:52Krón 23:182Krón 35:122Krón 35:26Zak 3:1 - [ABLAKBA]


3. És erős fundamentomra állíták fel az oltárt, mert félnek vala a földnek népétől, és áldozának rajta égőáldozatokat az Úrnak, reggeli és estveli égőáldozatokat.   2Móz 29:384Móz 28:3-10 - [ABLAKBA]

4. És megülék a sátoros ünnepet, amint írva van, s áldozának égőáldozatot napról-napra szám és szokás szerint minden napit az ő napján.   3Móz 23:344Móz 29:13-345Móz 16:13-15 - [ABLAKBA]

5. És azután áldozák az állandó napi, továbbá a hónapok első napjain s az Úr minden szent ünnep napjain viendő égőáldozatot, és mindazokért valót, akik önkénytesen ajándékozának az Úrnak.   2Móz 29:424Móz 28:114Móz 29:2-54Móz 29:39Neh 10:32-33 - [ABLAKBA]

6. Tehát a hetedik hónap első napjától fogva kezdének égőáldozatot áldozni az Úrnak, amikor az Úr templomának alapköve még nem tétetett le.

7. És adának pénzt a kő- és favágóknak s a mesterembereknek, és ételt és italt és olajat a Sidonbelieknek és Tírusbelieknek, hogy hozzanak cédrusfákat a Libánonról a joppéi tenger felé, Círus, persa király nékik adott engedelme szerint.   1Kir 5:21Kir 5:61Kir 5:92Krón 2:10-15 - [ABLAKBA]

A templom alapkő-letétele

8. Második esztendőben azután, hogy fölmenének az Isten házához Jeruzsálembe, a második hónapban megkezdték az építést Zorobábel, a Sealtiél fia és Jésua, a Jósádák fia és a többi atyjafiaik, a papok és Léviták és mindnyájan, akik a fogságból visszajöttek vala Jeruzsálembe, és rendelék a Lévitákat, akik húsz esztendősök vagy azon felül valának, az Úr háza építésének vezetésére.   1Krón 23:41Krón 23:24 - [ABLAKBA]

9. És előlálla Jésua, az ő fiai és atyjafiai, Kadmiél és fiai, a Júda fiai, egyenlőképpen, hogy vezérei legyenek az Isten házát építő munkásoknak, továbbá Hénádád fiai, fiaik és testvéreik, – mind Léviták.   Ezsd 2:40Neh 3:18Neh 3:24Neh 10:10 - [ABLAKBA]

10. S midőn az építők letették az Úr templomának alapkövét, Jésua és Zorobábel oda állaták a papokat öltözetükben kürtökkel, s a Lévitákat, Ásáf fiait cimbalmokkal, hogy dícsérjék az Urat, Izráel királyának, Dávidnak rendelete szerint.   1Krón 25:22Krón 5:122Krón 20:212Krón 23:18Ezsd 2:41Ezsd 2:69 - [ABLAKBA]

11. És énekelének, dícsérvén az Urat és hálát adván néki, mert jó, mert mindörökké van az ő irgalmassága Izráelen! És mind az egész nép nagy felszóval kiált vala, dícsérvén az Urat, hogy az Úr házának alapköve immáron letétetett!   1Krón 16:11Krón 16:34Zsolt 106:1-48Zsolt 107:1-43Zsolt 118:1-29Zsolt 136:1-26 - [ABLAKBA]

12. Nagy sokan pedig a papok és a Léviták és a családfők közül, a vének, akik látták vala az első házat, mikor alapot vetnek vala most e háznak az ő szemök előtt, nagy felszóval sírnak vala, sokan pedig örömükben nagy felszóval kiáltanak vala;   Agg 2:3Zak 4:10 - [ABLAKBA]

13. Úgy hogy a nép nem tudja vala megkülönböztetni az örömben való kiáltást a nép siralmának szavától, mert a nép kiált vala nagy felszóval, és ez a szó messze földre meghallatott.

<<<<<<   Ezsdrás könyve(3/10)   >>>>>>
     Beállítások - A beállítások a böngésző cookiet használják

Részletes beállítások

Alapfordítás Sor az igeversek között
Párhuzamos fordítás mutatása Igerversek sorszáma vastagon
Címzés mutatása
Utalások ablak bekapcsolása Utalások az igeversek után
Igeversek betű mérete [J] - Ugrás link az igeversek után
Betű típus    [*] - Szöveg kijelölés az igeversek után
Háttér szín [L] - Utalás ajánlás az igeversek után
Betű szín

EgyszerüBővitettPárhuzamosUtalásos

Ment Elvet