<<<<<<   Királyok II. könyve(21/25)   >>>>>>

Manassé király  2Krón 33:1-25 - [ABLAKBA]

1. Manasse tizenkét esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és ötvenöt esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, és az ő anyjának Hefsiba volt a neve.   2Krón 33:1 - [ABLAKBA]

2. És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, a pogányok útálatossága szerint, akiket az Úr kiűzött volt az Izráel fiai elől:

3. Mert újra megépítette a magaslatokat, amelyeket Ezékiás, az ő atyja lerontott, és oltárokat emelt a Baálnak, és állított Aserát, mint ahogy Akháb, az Izráel királya cselekedett volt, és imádta az összes mennyei seregeket és azoknak szolgált.   4Móz 4:191Kir 16:301Kir 16:332Kir 18:4 - [ABLAKBA]

4. És oltárokat is épített az Úr házában, amely felől azt mondotta volt az Úr: Jeruzsálemben helyheztetem az én nevemet!   1Kir 9:3 - [ABLAKBA]

5. Oltárokat épített az egész mennyei seregnek, az Úr házának mind a két pitvarában.   2Kir 23:11-12 - [ABLAKBA]

6. És átvivé a fiát a tűzön, és igézést és jegymagyarázást űzött és ördöngösöket és titokfejtőket tartott; sok gonosz dolgot cselekedék az Úr szemei előtt, hogy őt haragra ingerelje.   3Móz 20:23Móz 20:65Móz 18:102Kir 16:3 - [ABLAKBA]

7. És az Asera-bálványt, amelyet készített, bevitte abba a házba, amely felől azt mondotta volt az Úr Dávidnak és az ő fiának, Salamonnak: Ebben a házban és Jeruzsálemben, amelyet magamnak választottam Izráelnek minden nemzetségei közül, helyheztetem az én nevemet mindörökké;   1Kir 9:32Krón 6:6 - [ABLAKBA]

8. És ki nem mozdítom többé Izráel lábát erről a földről, amelyet adtam az ő eleiknek, ha szorgalmatosan az én parancsolatim szerint cselekesznek, és az egész törvény szerint, amelyet nékik Mózes, az én szolgám parancsolt.   2Sám 7:10 - [ABLAKBA]

9. Ők azonban nem engedelmeskedtek, mert tévelygésbe ejté őket Manasse, hogy még gonoszabbul viseljék magokat azoknál a pogányoknál, akiket az Úr kivesztett az Izráel fiai elől.

10. Akkor szóla az Úr az ő szolgái, a próféták által, mondván:

11. Mivelhogy Manasse, Júda királya ezeket az útálatosságokat cselekedte, gonoszabb dolgokat cselekedvén mindazoknál, amelyeket az ő előtte való Emoreusok cselekedtek vala, és Júdát is vétekbe ejtette az ő bálványai által:   Jer 15:4Ez 16:43-48 - [ABLAKBA]

12. Azért ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Íme, én oly veszedelmet hozok Jeruzsálemre és Júdára, hogy mindenkinek, aki azt hallja, megcsendül bele mind a két füle.   Jer 19:3 - [ABLAKBA]

13. És kiterjesztem Jeruzsálemre a Samaria mérő-zsinórját és az Akháb házának mértékét; és kitörlöm Jeruzsálemet, mint kitörlik a tálat, és kitörölve leborítják azt,   1Kir 21:22-242Kir 10:8-112Kir 7:5-62Kir 7:18Jer 52:7-14Jer 52:24-27 - [ABLAKBA]

14. És elhagyom az én örökségem maradékát, és adom őt ellenségei kezébe, és zsákmánya és ragadománya lesz minden ellenségeinek;

15. Azért, mert gonoszul cselekedtek én előttem, és engem haragra ingerlettek az ő atyáiknak Égyiptomból való kijövetelök napjától fogva, mind e mai napig.

16. És Manasse nagyon sok ártatlan vért is ontott ki, úgy hogy Jeruzsálem minden felől megtelt vele, azon a vétkén kivül, amelylyel vétekbe ejtette Júdát, gonoszul cselekedvén az Úr szemei előtt.   2Kir 21:2-92Kir 24:3-4 - [ABLAKBA]

17. Manassénak egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei és az ő vétke, amelyet cselekedett, vajjon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónika-könyvében?   2Krón 32:2-16 - [ABLAKBA]

18. És elaluvék Manasse az ő atyáival, és eltemetteték az ő háza mellett lévő kertben, az Uzza kertjében, és az ő fia, Amon uralkodék helyette.

Amon király

19. Amon huszonkét esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és két esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; az ő anyjának neve Mésullémet volt, a Jótbabeli Hárus leánya.   2Krón 33:21-24 - [ABLAKBA]

20. És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, amint cselekedett Manasse, az ő atyja.

21. És tökéletesen azon az úton járt, amelyen járt volt az ő atyja, és szolgált a bálványoknak, akiknek szolgált volt atyja, és azokat imádta.   2Kir 21:2-11 - [ABLAKBA]

22. És elhagyta az Urat, atyái Istenét, és nem járt az Úrnak útában.   3Móz 26:14-33 - [ABLAKBA]

23. És pártot ütöttek Amon ellen a maga szolgái, és megölték a királyt az ő házában.


24. De a föld népe levágta mindazokat, akik pártot ütöttek volt Amon király ellen, és a föld népe királylyá tevé az ő fiát, Jósiást, helyette.

25. Amonnak egyéb dolgai pedig, amelyeket cselekedett, vajjon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónika-könyvében?   2Krón 33:21 - [ABLAKBA]

26. És eltemeték őt az ő sírjába, Uzza kertjében, és fia, Jósiás lett a király ő helyette.   2Kir 21:18 - [ABLAKBA]

<<<<<<   Királyok II. könyve(21/25)   >>>>>>
     Beállítások - A beállítások a böngésző cookiet használják

Részletes beállítások

Alapfordítás Sor az igeversek között
Párhuzamos fordítás mutatása Igerversek sorszáma vastagon
Címzés mutatása
Utalások ablak bekapcsolása Utalások az igeversek után
Igeversek betű mérete [J] - Ugrás link az igeversek után
Betű típus    [*] - Szöveg kijelölés az igeversek után
Háttér szín [L] - Utalás ajánlás az igeversek után
Betű szín

EgyszerüBővitettPárhuzamosUtalásos

Ment Elvet