<<<<<<   Királyok II. könyve(16/25)   >>>>>>

Akház király  2Krón 28:1-27 - [ABLAKBA]

1. Pékának, a Remália fiának tizenhetedik esztendejében kezdett uralkodni Akház, Jótámnak, a Júda királyának fia.   2Krón 28:1 - [ABLAKBA]

2. Húsz esztendős volt Akház, mikor uralkodni kezdett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; de nem azt cselekedé, ami az Úrnak, az ő Istenének tetszett volna, amint Dávid, az ő atyja,

3. Hanem az Izráel királyainak útjokon járt, még az ő fiát is átvitte a tűzön, a pogányok útálatosságai szerint, akiket az Úr az Izráel fiai előtt kiűzött volt.   3Móz 18:212Kir 3:27 - [ABLAKBA]

4. És ott áldozott és tömjénezett a magaslatokon és a halmokon és minden zöld fa alatt.   2Kir 17:10Ez 6:13 - [ABLAKBA]

5. Abban az időben jött fel Récin, Siria királya, és Péka, a Remália fia, az Izráel királya, Jeruzsálemet vívatni, és körülzárták Akházt, de nem tudták legyőzni.   2Krón 26:92Krón 26:14-15Ézs 7:1 - [ABLAKBA]

6. Akkor nyerte vissza Récin, Siria királya Elátot a Siriabelieknek, és irtotta ki a zsidókat Elátból; és Siriabeliek jövének Elátba, és ott laknak mind e mai napig.   2Kir 14:22 - [ABLAKBA]

7. És követeket küldött Akház Tiglát-Piléserhez, Assiria királyához, ezt izenvén: Te szolgád és a te fiad vagyok; jőjj fel és szabadíts meg engem Siria királyának kezéből és az Izráel királyának kezéből, akik reám támadtak.   2Kir 15:292Krón 28:5-82Krón 28:21 - [ABLAKBA]

8. És vevé Akház az ezüstöt és aranyat, és amely találtaték az Úr házában és a király házának kincsei között, és ajándékba küldé Assiria királyának.   2Krón 28:21 - [ABLAKBA]

9. És engedett néki Assiria királya, és feljövén Assiria királya Damaskus ellen, bevette azt, és a benne levőket Kirbe hurcolta; Récint pedig megölte.   Ézs 17:1Ám 1:3-4 - [ABLAKBA]

10. És eleibe ment Akház Tiglát-Pilésernek, Assiria királyának Damaskusba, és mikor meglátta Akház király azt az oltárt, amely Damaskusban volt, elküldte Akház király annak az oltárnak hasonlatosságát és képét minden felszerelésével Uriás paphoz.   2Krón 25:14 - [ABLAKBA]

11. És megépítette Uriás pap az oltárt arra a formára, amelyet Akház király Damaskusból küldött, és elkészíté azt Uriás pap, mire Akház király visszajött Damaskusból.

12. És mikor megjött a király Damaskusból és meglátta a király az oltárt: az oltárhoz ment a király és áldozott rajta,

13. És meggyújtotta az ő égőáldozatját és ételáldozatját, és áldozott italáldozattal is, és az ő hálaáldozatainak vérét elhintette az oltár körül.

14. És a rézoltárt, amely az Úr előtt állott, elviteté a ház elől, hogy ne álljon az ő oltára és az Úr háza között, és helyhezteté azt az oltár szegletéhez észak felől.

15. És megparancsolta Akház király Uriás papnak, mondván: E nagy oltáron gyújtsd meg a reggeli égőáldozatot és az esteli ételáldozatot, a király égőáldozatját is az ő ételáldozatával együtt, az egész föld népének is mind égőáldozatát, mind ételáldozatját, mind italáldozatját, és az égőáldozat minden vérét és egyéb áldozatnak minden vérét a körül hintsed el; a rézoltár felől pedig még majd gondolkozom.

16. És Uriás pap mind aszerint cselekedék, amint Akház király megparancsolta.

17. És letörte Akház király a talpak oldalait, és lehányta azokról a mosdómedencéket; a tengert is ledobta a rézökrökről, amelyeken állott, és kőtalapzatra tette.   1Kir 7:271Kir 7:371Kir 7:44 - [ABLAKBA]

18. És áthelyezte a szombati hajlékot, amelyet a házban építettek, és a király külső bejáró helyét az Úr házában, Assiria királya miatt.

19. Akháznak egyéb dolgai pedig, amelyeket cselekedett, vajjon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónika-könyvében?   2Krón 28:1-3 - [ABLAKBA]

20. És elaluvék Akház az ő atyáival, és eltemetteték az ő atyáival a Dávid városában, és uralkodék ő helyette az ő fia, Ezékiás.   2Kir 18:12Krón 28:27 - [ABLAKBA]

<<<<<<   Királyok II. könyve(16/25)   >>>>>>
     Beállítások - A beállítások a böngésző cookiet használják

Részletes beállítások

Alapfordítás Sor az igeversek között
Párhuzamos fordítás mutatása Igerversek sorszáma vastagon
Címzés mutatása
Utalások ablak bekapcsolása Utalások az igeversek után
Igeversek betű mérete [J] - Ugrás link az igeversek után
Betű típus    [*] - Szöveg kijelölés az igeversek után
Háttér szín [L] - Utalás ajánlás az igeversek után
Betű szín

EgyszerüBővitettPárhuzamosUtalásos

Ment Elvet