<<<<<<   Királyok II. könyve(15/25)   >>>>>>

Júda ország. Azária vagy Uzziás  2Krón 26:12Krón 26:3-23 - [ABLAKBA]

1. Jeroboámnak, az Izráel királyának huszonhetedik esztendejében kezdett uralkodni Azária, Amásiának, a Júda királyának fia.   2Krón 26:1-5 - [ABLAKBA]

2. Tizenhat esztendős volt, mikor uralkodni kezdett, és ötvenkét esztendeig uralkodott Jeruzsálemben, és az ő anyjának neve Jekólia, Jeruzsálemből való.   2Kir 14:21 - [ABLAKBA]

3. És kedves dolgot cselekedék az Úr szemei előtt mind aszerint, amint az ő atyja, Amásia cselekedett;

4. Csakhogy a magaslatok nem rontattak le, a nép még ott áldozott és tömjénezett a magaslatokon.

5. És megverte az Úr a királyt, mert bélpoklos lett egész halála napjáig, és külön házban lakott, és Jótám, a király fia kormányozta a házat, és ő szolgáltatott törvényt a föld népének.   2Krón 26:16-21 - [ABLAKBA]

6. Azáriának egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, vajjon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónika-könyvében?   2Krón 26:1-23 - [ABLAKBA]

7. És elaluvék Azária az ő atyáival, és eltemeték őt az ő atyáival a Dávid városában, és az ő fia, Jótám, uralkodék ő helyette.   2Kir 15:52Krón 26:23 - [ABLAKBA]

Izráel ország. Zakariás

8. Azáriának, a Júda királyának harmincnyolcadik esztendejében kezdett uralkodni Zakariás, a Jeroboám fia Izráelen, Samariában hat hónapig.   2Kir 14:29 - [ABLAKBA]


9. És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, miképpen az ő atyái cselekedtek volt. Nem hagyta el Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneit, aki vétekbe ejtette az Izráelt.   1Kir 12:28-33 - [ABLAKBA]

10. És összeesküdött ellene Sallum, a Jábes fia, és megölte őt a nép szeme láttára, és megölvén őt, ő uralkodott helyette.

11. Zakariásnak egyéb dolgai pedig, ímé meg vannak írva az Izráel királyainak krónika-könyvében.

12. Ez az Úr beszéde, amit Jéhu felől szólott, mondván: A te fiaid negyedízig ülnek Izráel trónján. És így történt.   2Kir 10:30 - [ABLAKBA]

Sallum

13. Sallum, a Jábes fia lett a király Uzziának, Júda királyának harminckilencedik esztendejében, de csak egy hónapig uralkodott Samariában;


14. Mert Menáhem, a Thirsabeli Gádi fia feljött, és Samariába ment, és megölte Sallumot, a Jábes fiát Samariában, és megölvén őt, ő uralkodott helyette.   1Kir 16:23 - [ABLAKBA]

15. Sallumnak egyéb dolgai pedig és összeesküvése, amelyet csinált, ímé meg vannak írva az Izráel királyainak krónika-könyvében.

16. Akkor verte le Menáhem Tifsáhot és mindazokat, akik benne voltak, és egész határát Thirsától fogva, mert nem bocsátották be, azért veré le, és még a terhes asszonyokat is mind felhasogatá benne.

Menáhem

17. Azáriának, Júda királyának harminckilencedik esztendejétől fogva uralkodott Menáhem, a Gádi fia Izráelen tíz esztendeig Samariában.


18. És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt; nem hagyta el Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneit teljes életében, aki vétekbe ejtette az Izráelt.

19. És rátört Púl, Assiria királya az országra, és Menáhem Púlnak ezer tálentom ezüstöt adott azért, hogy legyen néki segítséggel az ő birodalmának megerősítésében.

20. És Menáhem adót vetett Izráelben a gazdagokra, ötven ezüst siklust minden egyes emberre, hogy azt Assiria királyának adja, és visszatért Assiria királya, és nem maradt ott az országban.

21. Menáhemnek egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, vajjon nincsenek-é megírva az Izráel királyainak krónika-könyvében?

22. És elaluvék Menáhem az ő atyáival, és uralkodék az ő fia, Pekája ő helyette.

Pekája

23. És Azáriának, Júda királyának ötvenedik esztendejében kezdett uralkodni Pekája, a Menáhem fia, Izráelen Samariában két esztendeig.


24. És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, nem távozék el Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneitől, aki vétekbe ejtette az Izráelt.   2Kir 15:9 - [ABLAKBA]

25. És pártot ütött ellene Péka, a Remália fia, az ő hadnagya, és megölte őt Samariában, a király házának palotájában, Argóbbal és Arjéval és ötven emberrel a Gileádbeliek fiai közül, és megölte őt, és ő lett helyébe a király.

26. Pekájának egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, ímé meg vannak írva az Izráel királyainak krónika-könyvében.

Péka, Az assiriai fogság kezdete

27. Azáriának, Júda királyának ötvenkettedik esztendejében kezdett uralkodni Péka, a Remália fia, Izráelen Samariában húsz esztendeig.


28. És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt; nem távozék el Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneitől, aki vétekbe ejtette az Izráelt.   2Kir 15:9 - [ABLAKBA]

29. Pékának, az Izráel királyának idejében jött el Tiglát-Piléser, Assiria királya, és foglalta el Hijont, Abélt, Beth-Maakát, Jánoát, Kédest, Hásort, Gileádot, Galileát és a Nafthali egész földét, és hurcolta el őket, Assiriába.   1Kir 15:20 - [ABLAKBA]

30. De Hósea, az Ela fia, pártot ütött Péka, a Remália fia ellen, és levágta és megölte őt, és ő lett helyébe a király Jótámnak, az Uzzia fiának huszadik esztendejében.

31. Pékának egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, ímé meg vannak írva az Izráel királyainak krónika-könyvében.   2Krón 28:6 - [ABLAKBA]

Júda ország. Jótám király  2Krón 27:1-9 - [ABLAKBA]

32. Pékának, a Remália fiának, az Izráel királyának második esztendejében kezdett uralkodni Jótám, Uzziának, a Júda királyának fia.   2Krón 27:1 - [ABLAKBA]

33. Huszonöt esztendős volt, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Az ő anyjának Jérusa volt a neve, a Sádók leánya.

34. És kedves dolgot cselekedék az Úr szemei előtt, mind aszerint, amint az ő atyja, Uzzia cselekedék;   2Kir 15:7 - [ABLAKBA]

35. Csak a magaslatokat nem rontották le; még ott áldozott és tömjénezett a nép a magaslatokon. Ő építette meg az Úr házának felső kapuját.

36. Jótámnak egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei, vajjon nincsenek-é megírva a Júda királyainak krónika-könyvében?   2Krón 27:1-6 - [ABLAKBA]

37. Ebben az időben kezdte az Úr ráküldeni Júdára Récint, Siria királyát, és Pékát, a Remália fiát.   Ézs 7:1 - [ABLAKBA]

38. És elaluvék Jótám az ő atyáival, és eltemetteték az ő atyáival, Dávidnak, az ő atyjának városában, és Akház, az ő fia, uralkodék ő helyette.

<<<<<<   Királyok II. könyve(15/25)   >>>>>>
     Beállítások - A beállítások a böngésző cookiet használják

Részletes beállítások

Alapfordítás Sor az igeversek között
Párhuzamos fordítás mutatása Igerversek sorszáma vastagon
Címzés mutatása
Utalások ablak bekapcsolása Utalások az igeversek után
Igeversek betű mérete [J] - Ugrás link az igeversek után
Betű típus    [*] - Szöveg kijelölés az igeversek után
Háttér szín [L] - Utalás ajánlás az igeversek után
Betű szín

EgyszerüBővitettPárhuzamosUtalásos

Ment Elvet